Kako se vrši prenos infostana, telefona i struje prilikom kupovine nepokretnosti?

PTT priključak se prenosi sa Kupca na Prodavca po overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim odlaskom Kupca i Prodavca u korisnički servis PTT-a, gde Kupac podnosi zahtev za promenu imena korisnika PTT priključka, a Prodavac zahtev za odjavu i preseljenje istog na novu adresu. Neophodno je poneti fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i fotokopije ličnih karata. Prenos prava korišćenja EDB brojila vrši Kupac, odlaskom u nadležnu službi preduzeća Elektrodistribucije Beograd sa fotokopijom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. U zavisnosti od opštine na kojoj se nepokretnost nalazi, odlazi se u Masarikovu ili Požešku ulicu. Prenos Infostana Prenos Infostana, odnosno komunalija, na vaše ime izvršićete odlaskom u nadležnu filijalu opštine na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. Potrebno je da kod sebe imate fotokopiju kupoprodajnog ugovora, pri čemu čitav posao možete obaviti samostalno, bez prisustva prethodnog vlasnika. To takođe nije neophodno ni kod prenosa prava korišćenja struje, tj. EDB brojila, već samostalno možete odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije, sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji, izvršiti prenos. „O svakoj promeni vlasništva stana kupci i prodavci nekretnine u obavezi su da obaveste JKP “Infostan“, saopštavaju u ovom preduzeću i dodaju, „to je neophodno učititi jer svi oni koji su prodali stan ili su se odselili iz nekog drugog razloga mogu doći u neprijatnu situaciju ukoliko se stan i dalje vodi...

Pogledaj nekretninu

Legalizacija stanova

Skupština Srbije, usvojila je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Prema usvojenom zakonu, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, osim ukoliko građani nemaju geodetski snimak, čime su u obavezi da taj trošak samostalno plate u visini od oko 100 evra. Pravo upisa u katastar imaće svi oni objekti do 300 kvad ratnih metara, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m², a poslovni prostor do 100m². Takođe, pravo na upis imaće i vikendice do 200m², zanatske radnje i pomoćni objekti do 100m² i garaže do 30m². Kada je u pitanju vlasništvo nad zemljom, na kojoj se nalazi bespravno izgrađen objekat, takođe su usvojene nove stavke. Naime, ako je bespravno izgrađeni objekat na zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica upisuje se pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na zemljištu na kome je objekat izgrađen, zaključeno je na današnjem zasedanju. To znači da je pravo svojine nad zemljištem na kome se nalazi bespravno podignut objekat moguće upisati na ime vlasnika, a sve što je potrebno jeste da vlasnik objekta dostavi nadležnom organu dokaz da je nekim pravnim poslom stekao pravo svojine na zemljištu. Međutim, ako se bespravno izgrađen objekat nalazi na katastarskoj parceli koja je u svojini više lica, gde nije izvršena parcelacija, onda je potrebno podnošenje jednog...

Pogledaj nekretninu

Gde proveriti da li objekat ima upotrebnu dozvolu?

Informaciju, da li objekat ima upotrebnu dozvolu ili ne, možete dobiti u organu koji je izdao građevinsku dozvolu. To je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove u Ulici 27. Marta (stari naziv), odnosno Kraljice Marije (novi naziv) broj 1 (VII, IX i X sprat). Proveru istog dokumenta možete zatražiti i u opštini na čijoj se teritoriji nalazi objekat. -“Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog statusa u katastru nepokretnosti. Zato je neophodno izvršiti uvid u stanje u katastru nepokretnosti i proveriti da li je i na koga predmetna nepokretnost upisana – što se ostvaruje ili izdavanjem lista nepokretnosti (izvoda iz lista nepokretnosti ili prepisa lista nepokretnosti) ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika rpubličkog geodetskog zavoda – služba za katastar nepokretnosti.” Tek kada se utvrdi tačan status nepokretnosti u katastru, može se reći da li stan ili objekat ima upotrebnu dozvolu ili ne, a na osnovu toga  za konkretan slučaj se utvrđuje koje radnje treba preduzeti i koja dokumenta treba pribaviti u cilju željenog upisa. -Postoje i objekti bez upotrebne dozvole koje su gradile stambene zadruge i druga pravna lica koja više ne postoje. Vlasnici stanova obično ne mogu da se slože oko podnošenja zahteva za tehničku kontrolu, a u nekim slučajevima je kontrola i obavljena, ali zbog utvrđenih nedostataka, upotrebna dozvola nije izdata, iako se objekat koristi...

Pogledaj nekretninu

Šta je “clausula intabulandi” i čemu ona služi?

Prilikom svake kupoprodaje, razmene ili bilo kog drugog načina sticanja i prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima, susrešćete se sa pravnim pojom „clausula intabulandi“, koji predstavlja jedan od veoma bitnih elemenata mnogih ugovora. Kada je u pitanju kupoprodaja stana, kuće ili poslovnog prostora „clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u katastru nepokretnosti kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva. To znači da je prodavac ovom izjavom, omogućio kupcu da se bez ikakvih problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik te iste nekretnine. Može biti poseban dokument ili deo kupoprodajnog ugovora Clausula intabulandi se može dati prilikom zaključenja i overe kupoprodajnog ugovora, čime predstavlja njegov sastavni deo ali isto tako ona može biti i poseban dokument, nezavisan od ugovora. U oba slučaja, da bi izjava bila važeća, mora biti sudski overena. Samo tada biće validna i moći ćete da je priložite kao dokaz ukoliko dođe do nekih problema prilikom uknjižbe nepokretnosti. Sadržina izjave Clausula intabulandi, osim što mora biti overena, mora sadržati i sve obavezne elemente, a to su tačni podaci o nepokretnosti, adresa i matični broj prethodnog vlasnika. Takođe, upozoravamo vas da je i situacija da kupac prodavcu isplati čitavu sumu novca, ali od njega ne dobije ovakvu izjavu moguća, pa vam zbog toga savetujemo da se o svemu detaljno dogovorite pre isplate konačne svote...

Pogledaj nekretninu

Da li kupci iz Republike Srpske mogu kupiti nekretninu u Srbiji, ako nemaju državljanstvo Srbije?

Da, nekretnina u Srbiji se može kupiti, iako se ne poseduje državljanstvo Republike Srbije. Ukoliko bi neki strani državljanin žele da kupu nekretninu u Srbiji , moguće je uraditi , samo ukoliko postoji reciprocitet između države Srbije i zemlje iz koje kupac dolazi. U ovom slučaju, kupac dolazi iz Republike Srpske, i odgovor je DA, moguće je uraditi jer prostoji reciprocitet u sticanju nepokretnosti pravnim...

Pogledaj nekretninu

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju? Kada su u pitanju stanovi koji se nalaze u potkrovlju, potrebno je da znate da se kvadratura visine do 1,60m ne uračunava u korosnu površinu stana. Naime, kvadratura potkrovlja se računa na sledeći način: podna površina stana X koeficijent 0.6. Dobijena površina zove se redukovana i to je ona površina koja se plaća prilikom kupovine. To je pravilo, mada napominjemo da je prodavčevo pravo da vrši određene izmene i korekcije kada je cena u...

Pogledaj nekretninu

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a?

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a prilikom kupovine nekretnine ( stana ili kuće ). Fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako i kada budu kupovali sopstveni stan. Kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan, u staroj gradnji, i za koji su tada bili oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava....

Pogledaj nekretninu

Uslovi za povraćaj PDV-a

Novim propisima kupcu prvog stana dato je pravo i na povraćaj PDV-a, tj. refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) koji je uračunat u cenu stana. Radi se o stanovima koji su kupljeni u izgradnji od prodavca koji je obveznik PDV-a i koji je platio porez na dodatu vrednost državi i taj porez uračunao kupcu u cenu stana. Koji su uslovi za povraćaj pdv-a prilikom prodaje prve nekretnine (stana) u Srbiji (u Beogradu ili Zemunu ) : Da je kupac, koji kupuje svoj prvi stan, fizičko lice – punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji. Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije. Da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu. Pismeni zahtev za refundaciju podnosi se nadležnom poreskom organu, i to na posebnom obrascu RFN. Uz obrazac se dostavlja i sledeća dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu, overena kopija ugovora o kupoprodaji stana, overena izjava kupca stana da kupuje stan. Pribavljanje ovih dokumenta iziskuje vreme, budući da, po pravilu, izvod iz knjige rođenih i uverenje o državljanstvu ne mogu biti stariji od šest meseci. Takođe, potrebna su i novčana sredstva za plaćanje administrativnih taksi za vađenje ovih dokumenata, kao i taksi za overu dokumenata...

Pogledaj nekretninu

Povraćaj PDV-a

Pravo na refundaciju, odnosno povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana u novogradnju, može se ostvariti za stan čija površina, za kupca prvog stana iznosi, do 40 m², a za članove njegovog porodinog domaćinstva do 15 m² po svakom članu, koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju može da ostvari samo na kvadraturu za koju prema malopre pomenutom obračunu ima pravo (40m²). To znači da ako neko kupi svoj prvi stan od 60 kvadrata, on će imati povraćaj PDV-a samo na 40m², dok će na preostalih 20 kvadrata stana moći da dobije povraćaj na osnovu članova svog domaćinstva (ukoliko živi sa nekim i to do 15 kvadrata po svakom članu) i to pod uslovom da niko od njih do tog mometa nije imao neku nekretninu u svom...

Pogledaj nekretninu

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Čak i da se odlučite da kupite stanove koje gradi država kao investitor (u Beogradu naselja „Stepa Stepanović“ i „Dr.Ivana Ribara“), platićete ovaj porez, jer je i to takođe novogradnja. Ovaj porez iznosi 8...

Pogledaj nekretninu

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana i Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca, kako bi kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupili. Ukoliko se ovo ne učini, porez će svakako morati da se plati, jer će sud u kome je ugovor overen poslati primerak tog ugovora nadležnom organu, koji će na taj način biti upoznat sa predmetnom kupoprodajom i pozvaće kupca na ispunjenje njegove zakonske...

Pogledaj nekretninu

Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti? Prenos prava korišćenja struje, tj EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora biti prisutan, već kupac sve može sam da...

Pogledaj nekretninu

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti?

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti? Prilikom kupovine stana kupac prvo mora pitati prodavca da li želi da u prodatom stanu ostavi broj koji je već postojeći ili ne. Ukoliko želi, onda se samo izvrši prenos pretplatničkog prava i to po overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim i istovremenim odlaskom kupca i prodavca u korisnički servis PTT-a. Neophodno je poneti fotokopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kao i fotokopije ličnih karata. U ovom slučaju se prenos prava korišćenja PTT priključka ne naplaćuje. Međutim, ako prodavac ne želi da ostavi broj kupcu, onda on mora podneti zahtev za novi PTT...

Pogledaj nekretninu

Primopredaja nepokretnosti

Koje su osnovne faze kroz koje kupac treba da prođe prilikom primopredaje nepokretnosti? Poželjno je da kupac pre potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora ode u nepokretnost (to se zove primopredaja nepokretnosti), gde će se uveriti da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari. Nakon toga mora otići u sud gde će overiti kupoprodajni ugovor. Potom sledi isplata kupoprodajne cene kao i ponovni dolazak u kupljenu nepokretnosti i zvanična primopredaja...

Pogledaj nekretninu

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine? Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem. Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, sudske takse za overu predugovora, ugovora, odnosno, aneksa, porez na promet apsolutnih prava kao i takse za prenos pretplatnih prava ( PTT, EDB,…), kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni...

Pogledaj nekretninu

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora? U predugovoru je precizno naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano. Takođe, obaveza kupca je da pribavi i uverenje Republičke uprave javnih prihoda da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu. Prodavac dostavlja i izvod iz matične knjige rođenih ali i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, da neće u budućnosti potraživati vlasništvo nad tom nepokretnošću. I na kraju prodavac je dužan da do momenta potpisivanja kupoprodajnog ugovora isprazni stan ili...

Pogledaj nekretninu

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

Agencijska provizija u skoro svim gradovima Srbije iznosi 3 odsto od dogovorene kupoprodajne cene, tj od ukupne cene nekretnine. Agencijska provizija plaća se u momentu kaparisanja stana, tj prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora, koji je prvi korak prilikom kupovine nekretnine. Uobičajena je praksa da kupac plaća agencijsku proviziju, mada to nije slučaj sa svim gradovima u Srbiji, pa u Zrenjaninu i Valjevu kupac i prodavac dele proviziju po pola, dok u Šapcu prodavac plaća čitav...

Pogledaj nekretninu

Depozitna kapara

Depozitna kapara se isplaćuje onda kada se nekretnina koju želimo da kupimo nalazi pod hipotekom ili ima neki drugi problem koji prodavac mora da reši. Depozitna kapara se ne isplaćuje prodavcu, već ostaje u agenciji za nekretnine kao garancija da će kupac uzeti željeni stan ili kuću, a prodavac je dužan da u narednom roku reši postojeće probleme koji koče prodaju nekretnine. Ova kapara nije 10 odsto kao prilikom kaparisanja stana, već je obično u pitanju manja suma...

Pogledaj nekretninu

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji?

Strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji i to po principu reciprociteta njihove zemlje sa Srbijom, što znači da je i za naše državljane u tim zemljama predviđena mogućnost da kupuju nepokretnosti. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet, mora se tražiti saglasnost Ministarstva pravde. Proces dobijanja saglasnosti traje oko 30 dana. Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama evropske zajednice, Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom, Rusijom, i još 50-tak...

Pogledaj nekretninu

Porez na kapitalnu dobit kada su nekretnine u pitanju?

Porez na kapitalnu dobit plaća prodavac i to onda, kada u roku od 90 dana, od dana prodaje stana kupi nekretninu koja je po ceni niža od cene prodatog stana. Porez se plaća na razliku cena ta dva stana u visini od 15 odsto. Od 06. oktobra 2012. godine, na osnovu Izmena Zakona o porezu na dohodak građana, svi oni koji su nekretninu u svom vlasništvu imali, neprekidno, najmanje deset godina oslobođeni su plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Na taj način ukoliko dođe do prodaje takvog stana, vlasnici ne ostvaruju kapitalni dobitak. Takođe, ukoliko cena nove nekretnine bude ista ili skuplja od prodate, onda dolazi do oslobađanja od plaćanja poreza na kapitalnu...

Pogledaj nekretninu