Informacije

Stranica Korisne Informacije prilikom , kupovine, prodaje, legalizacije ili drugih radnji oko nekretnine, stana ili kuce.

Kako se vrši prenos infostana, telefona i struje prilikom kupovine nepokretnosti?

Posted by on Jan 14, 2016 in Korisne Informacije | 0 comments

Kako se vrši prenos infostana, telefona i struje prilikom kupovine nepokretnosti?

PTT priključak se prenosi sa Kupca na Prodavca po overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim odlaskom Kupca i Prodavca u korisnički servis PTT-a, gde Kupac podnosi zahtev za promenu imena korisnika PTT priključka, a Prodavac zahtev za odjavu i preseljenje istog na novu adresu. Neophodno je poneti fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i fotokopije ličnih karata.

(more…)

Legalizacija stanova

Posted by on Mar 23, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Legalizacija stanova

Skupština Srbije, usvojila je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Prema usvojenom zakonu, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, osim ukoliko građani nemaju geodetski snimak, čime su u obavezi da taj trošak samostalno plate u visini od oko 100 evra.

(more…)

Gde proveriti da li objekat ima upotrebnu dozvolu?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Gde proveriti da li objekat ima upotrebnu dozvolu?

Informaciju, da li objekat ima upotrebnu dozvolu ili ne, možete dobiti u organu koji je izdao građevinsku dozvolu. To je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove u Ulici 27. Marta (stari naziv), odnosno Kraljice Marije (novi naziv) broj 1 (VII, IX i X sprat). Proveru istog dokumenta možete zatražiti i u opštini na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

(more…)

Šta je “clausula intabulandi” i čemu ona služi?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Šta je “clausula intabulandi” i čemu ona služi?

Prilikom svake kupoprodaje, razmene ili bilo kog drugog načina sticanja i prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima, susrešćete se sa pravnim pojom „clausula intabulandi“, koji predstavlja jedan od veoma bitnih elemenata mnogih ugovora.

Kada je u pitanju kupoprodaja stana, kuće ili poslovnog prostora „clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u katastru nepokretnosti kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva. (more…)

Da li kupci iz Republike Srpske mogu kupiti nekretninu u Srbiji, ako nemaju državljanstvo Srbije?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Da li kupci iz Republike Srpske mogu kupiti nekretninu u Srbiji, ako nemaju državljanstvo Srbije?

Da, nekretnina u Srbiji se može kupiti, iako se ne poseduje državljanstvo Republike Srbije.

Ukoliko bi neki strani državljanin žele da kupu nekretninu u Srbiji , moguće je uraditi , samo ukoliko postoji reciprocitet između države Srbije i zemlje iz koje kupac dolazi.

U ovom slučaju, kupac dolazi iz Republike Srpske, i odgovor je DA, moguće je uraditi jer prostoji reciprocitet u sticanju nepokretnosti pravnim poslovima.

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Kako izračunati preciznu kvadraturu stana u potkrovlju?

Kada su u pitanju stanovi koji se nalaze u potkrovlju, potrebno je da znate da se kvadratura visine do 1,60m ne uračunava u korosnu površinu stana. Naime, kvadratura potkrovlja se računa na sledeći način: podna površina stana X koeficijent 0.6. Dobijena površina zove se redukovana i to je ona površina koja se plaća prilikom kupovine. To je pravilo, mada napominjemo da je prodavčevo pravo da vrši određene izmene i korekcije kada je cena u pitanju.

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a?

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a prilikom kupovine nekretnine ( stana ili kuće ).

  1. Fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
  2. Svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako i kada budu kupovali sopstveni stan.
  3. Kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan, u staroj gradnji, i za koji su tada bili oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

 

Uslovi za povraćaj PDV-a

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Uslovi za povraćaj PDV-a

Novim propisima kupcu prvog stana dato je pravo i na povraćaj PDV-a, tj. refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) koji je uračunat u cenu stana. Radi se o stanovima koji su kupljeni u izgradnji od prodavca koji je obveznik PDV-a i koji je platio porez na dodatu vrednost državi i taj porez uračunao kupcu u cenu stana.

Koji su uslovi za povraćaj pdv-a prilikom prodaje prve nekretnine (stana) u Srbiji (u Beogradu ili Zemunu ) :

(more…)

Povraćaj PDV-a

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Povraćaj PDV-a

Pravo na refundaciju, odnosno povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana u novogradnju, može se ostvariti za stan čija površina, za kupca prvog stana iznosi, do 40 m², a za članove njegovog porodinog domaćinstva do 15 m² po svakom članu, koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju može da ostvari samo na kvadraturu za koju prema malopre pomenutom obračunu ima pravo (40m²). To znači da ako neko kupi svoj prvi stan od 60 kvadrata, on će imati povraćaj PDV-a samo na 40m², dok će na preostalih 20 kvadrata stana moći da dobije povraćaj na osnovu članova svog domaćinstva (ukoliko živi sa nekim i to do 15 kvadrata po svakom članu) i to pod uslovom da niko od njih do tog mometa nije imao neku nekretninu u svom vlasništvu.

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Čak i da se odlučite da kupite stanove koje gradi država kao investitor (u Beogradu naselja „Stepa Stepanović“ i „Dr.Ivana Ribara“), platićete ovaj porez, jer je i to takođe novogradnja. Ovaj porez iznosi 8 odsto.

Porez na prenos apsolutnih prava

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana i Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca, kako bi kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupili. Ukoliko se ovo ne učini, porez će svakako morati da se plati, jer će sud u kome je ugovor overen poslati primerak tog ugovora nadležnom organu, koji će na taj način biti upoznat sa predmetnom kupoprodajom i pozvaće kupca na ispunjenje njegove zakonske obaveze.

Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti?

Prenos prava korišćenja struje, tj EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora biti prisutan, već kupac sve može sam da završi.