Pozovite: +38161-650-14-77

Porez na prenos apsolutnih prava

By in Korisne_Informacije

Porez na prenos apsolutnih prava, ko je u obavezi da plati a ko ima pravo da bude oslobođen plaćanja poreza na apsolutna prava, izrada web sajtova

Porez na prenos apsolutnih prava

iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca. Kako bi kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. I sve to napismeno treba da stoji u kupoprodajnom ugovoru. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u kancelarijama Javnog Beležnika, prilikom overe ugovora o kupoprodaji. Popunjavanjem PPI 4 obrasca, koji će Javni Beležnik zajedno sa ostatkom dokumentacije eletronskim putem dostaviti Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupili.

Ovu poresku stopu u određenim slučajevima plaćate na celokupan iznos ugovorene sume. A u određenim slučajevima može se desiti da platite samo na deo iznosa.

Kada ste oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Takođe, možete biti i oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko kupujete prvi stan a da pre toga niste imali na svom imenu bilo kakvu nekretninu u svojini ili susvojini. Nekretninu možete kupiti kao pojedinac ili kao nosilac porodičnog domaćinstva. Naša preporuka je da se prilikom kupovine nekretnine oslonite na znanje i iskustvo agencija koje se bave prometom nekretnina.

Pdv – porez na dodatu vrednost prilikom kupovine stana

Porez na dodatu vrednost prilikom kupovine nekretnine plaćate u dva slučaja.

– Prvi slučaj  je kada kupujete nov stan, odnosno stan u novogradnji. Tada plaćate PDV kao i pri kupovini svake druge robe. Investitor je preduzetnik koji se bavi izgradnjom i prodajom stanova – nekretnina i to je njegova osnovna delatnost kojom se bavi. U takvim slučajevima plaća se PDV po stopi od 10 % koji je definisan zakonom kao PDV za stanove koji su novogradnja.

– Drugi slučaj kada plaćate PDV prilikom kupovine nekretnine je kada se preduzetnik – investitor bavi kupovinom polovnih stanova, koje posle toga adaptira, renovira i prilagođava tržištu pa ih zatim ponovo prodaje trećem licu i to sve u okviru svoje osnovne delatnosti,  jer ima registrovanu firmu koja se bavi ovakvom vrstom posla. Tada takođe plaćate PDV na promet nekretnina.

Kada plaćate PDV prilikom kupovine nekretnine, nećete platiti porez na prenos apsolutnih prava.

Takođe je bitno da znate da imate pravo na povraćaj. Odnosno refundaciju plaćenog PDV-a kao što i imate pravo na oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava. Refundaciju PDV-a prilikom kupovine nekretnine imaju sva lica koja nisu imala u svom vlasništvu ili suvlasništvu nekretninu u periodu od prvog jula 2006. pa do overe ugovora o kupoprodaji. Povraćaj PDV-a vrši se do 40 m2 za kupca i za svakog člana zajedničkog domaćinstva još do 15 m2.

Pod porodičnim domaćinstvom podrazumevamo zajednički život kupca i njegovog supružnika sa zajedničkom decom (usvojenom ili biološkom). Ili pojedinačnom (kupčevih usvojenika i/ili supružnikovih usvojenika). Kao i njihovih roditelja ili usvojitelja koji svi žive pod istim krovom, zajedinčki privređuju i troše.

Share This

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.