Pozovite: +38161-650-14-77

Depozitna kapara

By in Korisne_Informacije

Depozitna kapara se isplaćuje onda kada se nekretnina koju želimo da kupimo nalazi pod hipotekom ili ima neki drugi problem koji prodavac mora da reši. izrada web sajtova

Depozitna kapara

se ne isplaćuje prodavcu, već ostaje u agenciji za nekretnine kao garancija da će kupac uzeti željeni stan ili kuću. A prodavac je dužan da u narednom roku reši postojeće probleme koji koče prodaju nekretnine. Ova kapara nije 10 odsto kao prilikom kaparisanja stana, već je obično u pitanju manja suma novca.

Svaki agent koji je profesionalac u svom poslu, dobro zna da je do kraja kupoprodaje potrebno napraviti još nekoliko veoma ozbiljnih koraka. U kojima greška nije dozvoljena. Zato je savet da pratite uputstva svog agenta koji će Vam na vreme reći – šta, zašto, kada, kako, gde, koliko, sa kim. Treba da uradite da bi se proces kupoprodaje nesmetano odvijao.

Prvi veliki korak u realizaciji kupovine ili prodaje nekretnine je – kapara (izuzev situacije u kojoj se isplata vrši odjednom, po osnovu Ugovora o kupoprodaji, npr.odmah useljiv stan i keš kupac).

Šta je kapara?

KAPARA je određeni iznos novca koji kupac predaje prodavcu radi obezbeđenja i izmirenja ugovornih obaveza i predstavlja znak da je ugovor zaključen. Ona je vid psihološkog pritiska na ugovorne strane jer se kod zaključivanja Ugovora o kupoprodaji uobičajeno daje kao ODUSTANICA.

Šta znaci odustanica?
Jednostavnim rečnikom – nema predomišljanja (bez posledica) posle overe Predugovora i predaje, odnosno primanja kapare.

Zašto?

Zato što to košta!

Koliko?

Dovoljno da pre overe Predugovora dobro razmislite i budete sigurni da želite da kupite ili prodate nekretninu, jer:

Ako odustanete kao kupac – prodavac ima pravo da zadrži iznos koji ste dali u vidu kapare!
Ako odustanete kao prodavac – kupac ima pravo da traži udvojeni iznos koji ste primili u vidu kapare!
Ipak, postoje slučajevi u kojima se kapara vraca kupcu u jednostrukom iznosu a to su:

-Sporazumni raskid
-Nemogućnost ispunjenja usled više sile
-Ako su obe strane krive za neispunjenje ugovora

U praksi, kapara ukratko, izgleda ovako:

Posle uspešno završenih pregovora, zakazuje se termin za kaparu. Uz obavezno prisustvo Advokata (svaki posrednik uvek ima najmanje jednog na raspolaganju). Koji će pregledati svu originalnu dokumentaciju koju poseduje prodavac. Obaveza prodavca je i da prilozi najsvežiji List nepokretnosti (mnogi ga zovu – Vlasnicki list), a često i Uverenje da na stanu nema tereta (oba dokumenta se dobijaju u Katastru) u čemu mu sigurno može pomoci njegov agent.Advokat će na kapari izraditi Predugovor o kupoprodaji kojim ce precizirati bitne sastojke glavnog Ugovora. Pre potpisivanja Predugovora, obe strane treba da ga procitaju i dobro razumeju.

SAVET:

Pitajte sve što Vam nije savršeno jasno. Advokat je tu da objasni koliko god puta treba i zato neka Vam ne bude neprijatno da postavite bilo koje pitanje u vezi sa tekstom ispod kojeg stavljate svoj potpis.

Kada se obe strane saglase oko sadržine Predugovora, skenira se sva dokumentacija na osnovu koje je on izrađen kao i licne karte kupca i prodavca i zajedno sa tekstom Predugovora, prosleđuju se na e-mail Notara.

Notar sve pregleda ponovo, proverava da li za predmetnu nekretninu postoji već overen Predugovor ili Ugovor od strane istog prodavca (čime se sprečava tzv. dupla prodaja) i ako je sve u redu, potvrđuje termin za overu.

Na overi, Notar strankama čita tekst Predugovora, objašnjava sve što je potrebno i pošto sve bude jasno i potpisano – overava (solemnizuje) Predugovor.

Uobičajena visina kapare je 10% od ugovorene kupoprodajne cene a njen iznos se obavezno navodi u Predugovoru. Prilikom isplate kupoprodajne cene, data kapara se uračunava u ispunjenje obaveze.

Često se susrecemo sa pitanjem: da li treba overiti Predugovor?

TREBA jer jedino overeni Predugovor štiti Vaše interese. Kupci koji podižu stambene kredite neretko budu zbunjeni zato što banke najcešce ne insistiraju na overi. Ne budite u dilemi – sigurnost nema cenu! Praksa pokazuje da taksu za overu po pravilu plaća kupac; polovinu na overi Predugovora i isto tolliko na overi Ugovora o kupoprodaji. Visina takse direktno zavisi od iznosa koji se overava a informaciju o tome dobićete od Notara.

Postoji još jedan vid kapare sa kojim se susrećemo u slucajevima kada se nekretnina koja je predmet kupoprodaje nalazi pod hipotekom ili prodavac mora da reši neki drugi problem, a to je tzv. DEPOZITNA kapara.

Visina kapare je u takvim slučajevima manja od uobičajenih 10% i ne prosleđuje se prodavcu, već ostaje u Agenciji kao garancija da će, pošto prodavac u naznačenom roku otkloni navedene smetnje, nekretnina biti prodata baš onom kupcu koji je ostavio kaparu u depozitu.

Na kraju, jedan savet: U realizaciji kupoprodaje nekretnine ne radite ništa sami (sem ako niste advokat). U ovom izuzetno ozbiljnom poslu sigurnost mora imati prioritet i zato uvek imajte u vidu da Vaše poverenje zaslužuje isključivo posrednik koji je profesionalac!

Tekst je u celosti preuzet sa: svetnekretnina.wordpress.com

Share This

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.