Pozovite: +38161-650-14-77

Uslovi za povraćaj PDV-a

By in Korisne_Informacije

Novim propisima kupcu prvog stana dato je pravo i na povraćaj PDV-a, tj. refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) koji je uračunat u cenu stana. Radi se o stanovima koji su kupljeni u izgradnji od prodavca koji je obveznik PDV-a i koji je platio porez na dodatu vrednost državi i taj porez uračunao kupcu u cenu stana.

Koji su uslovi za povraćaj pdv-a prilikom prodaje prve nekretnine (stana) u Srbiji (u Beogradu ili Zemunu ) :

  1. Da je kupac, koji kupuje svoj prvi stan, fizičko lice – punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji.
  2. Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije.
  3. Da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu.

9Pismeni zahtev za refundaciju podnosi se nadležnom poreskom organu, i to na posebnom obrascu RFN. Uz obrazac se dostavlja i sledeća dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu, overena kopija ugovora o kupoprodaji stana, overena izjava kupca stana da kupuje stan.

Pribavljanje ovih dokumenta iziskuje vreme, budući da, po pravilu, izvod iz knjige rođenih i uverenje o državljanstvu ne mogu biti stariji od šest meseci. Takođe, potrebna su i novčana sredstva za plaćanje administrativnih taksi za vađenje ovih dokumenata, kao i taksi za overu dokumenata koji se predaju kao fotokopije. Posebno je potrebno, radi dokazivanja da je PDV ušao u sastav cene stana, da se dostavi račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV i dokaz da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena.

Rok za podnošenje zahteva nije određen, ali je predviđeno da je poreski organ dužan da rešenje kojim se odlučuje o podnetom zahtevu donese u roku od 30 dana od dana podnošenja i da u narednom roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja refundira porez na dodatu vrednost.

Share This